Jak bylo na stanici Brno, Tuřany?

Teplota vzduchu

Průměrná, maximální a minimální denní teplota

Data dostupná pro období: 1961 - 2021

Souhrnná tabulka

* statistiky pro víceleté průměry jsou počítány v případě, že je v daném průměrovacím období k dispozici alespoň 90 % hodnot (např. v případě průměru za 10 let musí být dostupná data alespoň pro 9 z nich). Statistické veličiny v tomto hodnocení jsou vypočítávány bez ohledu na délku časové řady měření. Při jejich používání je však třeba vzít v potaz dobu měření - pokud je například průměr vypočítán z 2letého měření, jeho vypovídající hodnota je velmi nízká.

Průměrná denní teplota Maximální denní teplota Minimální denní teplota
Průměr
Maximum
Minimum
Medián
Průměr 1961-1990
Průměr 1981-2010
Průměr 1991-2020
Průměr 1961-1970
Průměr 1971-1980
Průměr 1981-1990
Průměr 1991-2000
Průměr 2001-2010
Průměr 2011-2020

Rozložení teplot

Grafy níže ukazují rozložení teplot v jednotlivé periody (třicetilí a destiletí, podle dostupnosti dat). V levé části jsou bodově zobrazeny konkrétní hodnoty v jednotlivé roky. Krabicový graf ukazuje rozsah hodnot, příčné linie v krabicovém grafu ukazují průměr (přerušovaná čára) a medián (plná čára). Diagonální přerušované čáry na obě strany od průměru protínají středovou linii v hodnotě směrodatné odchylky. Horní okraj krabicového grafu ukazuje třetí kvartil, spodní okraj grafu první kvartil (75. a 25. percentil). Rozsah krabice reprezentuje mezikvartilové rozpětí, tedy oblast, kam spadá středních 50 % hodnot.

Rozsah teploty vzduchu

Graf níže ukazuje minimální a maximální denní teplotu vzduchu v daný den v roce v jednotlivé roky měření.

Denní amplituda teploty vzduchu

Graf níže ukazuje amplitudu teploty vzduchu v daný den v roce v jednotlivé roky měření. Jedná se tedy o rozdíl mezi maximální a minimální teplotou vzduchu naměřenou v daný den.

Heatmapa teplot

Průměrná denní teplota

Maximální denní teplota

Minimální denní teplota

Průměrná denní teplota v jednotlivé dny v roce

Maximální naměřená teplota v jednotlivé dny v roce

Minimální naměřená teplota v jednotlivé dny v roce

Zdroj surových dat: volně dostupná data Českého hydrometeorologického ústavu